proti - to be online
Polityka Prywatnosci

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.kancelaria-pawelczyk.pl.

2. Użytkownikiem jest każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.kancelaria-pawelczyk.pl.

3. Operatorem Serwisu www.kancelaria-pawelczyk.pl, a zarazem Administratorem danych osobowych jest Marzena Pawełczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marzena Pawełczyk Kancelaria Radcy Prawnego, posiadająca NIP 6772257819, REGON 120791218, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 19/10, 31-110 Kraków.

4. Kontakt z Administratorem można nawiązać w szczególności pod numerem tel. +48 12 446 78 15 lub adresem e-mail sekretariat@kancelaria-pawelczyk.pl.

5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu (Administratora) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „Rozporządzenie”].

 

 

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY

1. W przypadku, gdy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub pracodawcą Użytkownika nawiązana została współpraca celem zawarcia i realizacji umowy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji tej umowy oraz na jej potrzeby, a także do celów dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2. Dane osobowe przede wszystkim są gromadzone bezpośrednio od klientów. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od Pana/Pani, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracowników naszych Klientów. Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób Pana/Panią reprezentujących, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania w powyższym zakresie jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie zgodne z obowiązującym prawem, np. w celach dochodzenia roszczeń.

5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym ze wzajemnej współpracy jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja tej umowy nie będą możliwe.

 

 

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM ZAPYTANIA

1. W sytuacji, gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję (w tym za pomocą e-maila), Administrator może przetwarzać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi.

2. Podstawą prawną przetwarzania w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w powyższym zakresie przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie kontaktu z Użytkownikiem jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

 

 

4. DANE EKSPLOATACYJNE

1. Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne). Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem, a także w celach analitycznych i statystycznych, celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

2. Dane eksploatacyjne obejmować mogą w szczególności:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) typ urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

d) nazwa systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika ( referral link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,

g) Informacje o adresie IP Użytkownika.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę.

4. Podstawą przetwarzania w zakresie ust. 1-2 powyżej jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do:

1) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

2) Żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

3) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

4) Przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi);

5) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

6) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

6. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika.

2. Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.

3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies na swoim urządzeniu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies pochodzących z serwisu, Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania.

4. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie, skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Administratorem (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczący usługi z zakresu informatyki). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo wskazuje na możliwość wykorzystania innego instrumentu prawnego, i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

 

 

8. STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW TRZECICH

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.